Concurs muzeograf

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

Muzeograf debutant  2 posturi – Sectia Istorie

                Muzeograf II – 1 post –Sectia Istorie

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)are capacitate deplina de exercitiu;

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

                1. Pentru Muzeograf debutant  – Sectia Istorie:

–   Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul istorie

–      Cunostinte operare calculator

–      Abilitati bune de comunicare

–      Cunoasterea unei limbi straine

Bibliografie :

– Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Borovszky, Samu, Szatmár Vármegye, Szatmár-Németi szabad királyi város, Budapest, (1908).

Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. I, ediţia 2-a, Satu Mare, Editura Citadela, 2010.

Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Satu Mare, Editura Citadela, 2010.

Ciubotă, Viorel, Aspecte ale mişcării memorandiste din judeţul Satu Mare (1892-1894), în Satu Mare. Studii şi Comunicări, IV, 1980.

Ciubotă, Viorel, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919), Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2004.

Doboşi, A[lexandru], Din istoria Sătmarului, Ed. Prefectura Judeţului Satu Mare, 1937.

Dulgău, Bujor, Consideraţii privind manifestările paşoptiste din zona Sătmarului, în Satu Mare. Studii şi Comunicări, XV-XVI, 1998-1999.

Porumbăcean Claudiu, Situaţia politico-administrativă şi reinstaurarea administraţiei româneşti în judeţul Satu Mare (25 octombrie 1944 – 9 martie 1945), în “Satu Mare. Studii şi comunicări”, nr. XI-XII, 1994-1995.

Radosav, Doru, Aspecte ale învăţământului românesc din secolele XVIII-XIX în Satu Mare. în „Satu Mare. Studii şi comunicări”, IV, Satu Mare, 1980.

 

2. Pentru Muzeograf  II Sectia Istorie:

–   Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul istorie;

– Vechime minima in specialitate 6 luni;

–      Cunostinte operare calculator;

–      Abilitati bune de comunicare;

–      Cunoasterea unei limbi straine.

Bibliografie :

– Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Borovszky, Samu, Szatmár Vármegye, Szatmár-Németi szabad királyi város, Budapest, (1908).

Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. I, ediţia 2-a, Satu Mare, Editura Citadela, 2010.

Câmpean, Viorel, Oameni şi locuri din Sătmar, vol. II, Satu Mare, Editura Citadela, 2010.

Ciubotă, Viorel, Aspecte ale mişcării memorandiste din judeţul Satu Mare (1892-1894), în Satu Mare. Studii şi Comunicări, IV, 1980.

Ciubotă, Viorel, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919), Satu Mare, Editura Muzeului Sătmărean, 2004.

Doboşi, A[lexandru], Din istoria Sătmarului, Ed. Prefectura Judeţului Satu Mare, 1937.

Dulgău, Bujor, Consideraţii privind manifestările paşoptiste din zona Sătmarului, în Satu Mare. Studii şi Comunicări, XV-XVI, 1998-1999.

*** Ghidul expozitiei de istorie si etnografie / A történelmi és néprajzi kiállítás vezetője / Guide of the Historical and Ethnographical Exhibition / Führer der Geschichtlichen und Ethnographischen Ausstellung, Satu Mare, 2008.

Ghitta, Ovidiu, Naşterea unei Biserici: Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existenţă (1667-1761), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.

În serviciul patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în judeţul Satu Mare. 1933 – 1937, Prefectura Satu Mare, 1937.

Maksai Ferenc, A középkori Szatmár megye, Budapest, 1940.

Németh Péter, A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Aşezările comitatului medieval Satu Mare până la începutul secolului al XV-lea, Nyíregyháza, 2008.

Porumbăcean Claudiu, Aspecte privind procesul de colectivizare a agriculturii în zona Sătmarului, în Crisia, Vol.XXVI-XXVII, Oradea, 1997.

Porumbăcean Claudiu, Situaţia politico-administrativă şi reinstaurarea administraţiei româneşti în judeţul Satu Mare (25 octombrie 1944 – 9 martie 1945), în “Satu Mare. Studii şi comunicări”, nr. XI-XII, 1994-1995.

Radosav, Doru, Aspecte ale învăţământului românesc din secolele XVIII-XIX în Satu Mare. în „Satu Mare. Studii şi comunicări”, IV, Satu Mare, 1980.

Szirmay, Antal, Szatmár Vármegye fekvése, történetei és polgári esmerete (Descrierea comitatului Satu Mare), vol I-II., Buda, 1809-1810.

Szőcs Péter Levente, Szatmár kora újkori erődje, în Castrum. A Castrum Bene Egyesület hírlevele, 2006/1, p. 81-90.

Viman, Ioan, Învăţământul secundar din părţile sătmărene în perioada interbelică: 1919-1940, Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2007.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o             14.12.2015 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;

o             22.12.2015 ora 8.30 : proba scrisa;

o             23.12.2015 ora  8.30 : interviu

o             Afişare rezultate finale : 24.12.2015

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.muzeusm.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judetean Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate .

 

Manager,

Felician Pop

Lasă un răspuns