PROCES VERBAL Nr. 1794/12.10.2016

încheiat astăzi 12 octombrie 2016

Astăzi, 12 octombrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numită prin dispoziţia nr. 154/27.09.2016 a procedat la corectarea lucrărilor la examenul scris pentru trecere în gradatie superioară din data de 12.10.2016, ora 10:00.

Comisia constituită prin dispoziția nr. 154/27.09.2016, a procedat la corectarea lucrărilor pentru trecere în gradație superioară.
Rezultatele sunt următoarele:
Nr. Crt. Numele şi prenumele Punctaj obținut Rezultat
1 Achim Adriana Magdalena 100.00 Admis
2 Tămășan Daniela Andrea 100.00 Admis
3 Lorincz Norbert 100.00 Admis
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la sediul instituției. Rezultatul a fost afisat la sediul Muzeului Judetean Satu Mare cu mentiunea „admis” / „respins.. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
Membri comisiei:
Porumbăcean Claudiu – presedinte
Horvat Liuba – membru
Popdan Brăduț – membru

Secretar comisie:
Păștean Dorina

Lasă un răspuns