Proces verbal

Muzeul Judetean Satu Mare
Nr.4742/22.12.2015
Proces verbal
Incheiat azi 22.12.2015

Astazi, 22.12.2015, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant –cu modificarile si completarile ulterioare din cadrul Muzeului Judetean Satu Mare, comisia numita prin Dispozitia nr. 4322/27.11.2015 a procedat la corectarea lucrarii de la concursul din data de 22.12.2015 pentru ocuparea postului de muzeograf II.
Rezultatele sunt urmatoarele:
Nr. crt Numele si prenumele Punctajul obtinut Admis/respins
1 Salceanu Mihaela Daniela 93.33 Admis

Conform fiselor de notare, candidata Salceanu Mihaela Daniela a fost declarata admisa, urmanad sa se prezinte la interviú in data de 22.12.2015, ora 08.30. Rezultatul a fost afiusat la sediul Muzeului Judetean Satu Mare si pe pagina oficiala a muzeului cu mentiunera “ Admis” / “ Respins”, prin grija secretarului comisiei. Drept pentru care s a incheiat prezentul proces verbal.

1. Pop Felician – preşedinte
2. Szocs Peter – membru
3. Iegar Diana – membru

Secretar comisie:
4. Pastean Dorina

Lasă un răspuns