Documente de arhivă / Levéltári források

Din Arhiva Primăriei Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti Városháza írattára 

 Situația pagubelor provocate de inundația din luna mai 1970, întocmită de Consiliul Popular al municipiului Satu Mare. Sunt notate distrugerile totale sau parțiale suferite de construcții (case, apartamente, grajduri, sere), obiecte de folosință îndelungată (mobilă, televizoare, aparate radio, frigidere etc.), îmbrăcăminte, încălțăminte, animale domestice moarte sau dispărute, terenuri agricole, produse agricole.

 A Szatmárnémeti Néptanácsa által összeállított jegyzék az 1970. májusi árvíz által okozott károkról. Feljegyezték az épületek (ház, lakás, istálló, melegház), az értékesebb berendezések (bútorzat, televízió, rádiókészülék, hűtőszekrény stb.), ruhaneműk, lábbelik, mezőgazdasági területek és termények teljes vagy részleges károsodását, valamint az elpusztult vagy eltűnt háziállatokat.

 Situația privind evaluarea pagubelor produse de inundația din luna mai 1970, întocmită de Trustul Alimentației Publice Locale Satu Mare. Sunt notate materialele existente în 14 mai 1970 și pagubele produse în rândul lor. Este vorba de ambalaje, mărfuri, construcții, utilaje. De asemenea, sunt trecute și fondurile și cheltuielile necesare pentru refacerea investițiilor.

 Az 1970. májusi árvíz által okozott károk helyzetének értékelését a Szatmárnémeti Élelmezésügyi Hivatal állította össze. Összeírták az 1970. május 14-én még ép állapotban lévő anyagokat és a bennük esett károkat is, úgymint a csomagolóanyagokat, az árukészletet, az építőanyagokat és a berendezéseket. A beruházások helyreállításához szükséges pénzalapot és költségeket is összeírták.

Către Consiliul Popular al Municipiului Satu Mare
Către Consiliul Popular al Municipiului Satu Mare

 Notă însoțitoare a listei de inventariere a bunurilor afectate de inundațiile din mai 1970, din cadrul Bisericii Creștine Baptiste, situată în Piața Lenin (astăzi Piața Eroii Revoluției), nr. 9. Documentul a fost înaintat Consiliului popular al municipiului Satu Mare, în luna iunie 1970.

 A Lenin tér (ma a Forradalom hősei tér) 9. szám alatti Baptista imaházban, az 1970. májusában bekövetkezett árvíz által érintett javak leltárát kísérő jegyzék. A dokumentumot 1970. júniusában nyújtották be Szatmárnémeti Néptanácsnak.

 

 Lista de inventariere a bunurilor distruse parțial sau total în cadrul Bisericii Creștine Baptiste din Piața Lenin (astăzi Piața Eroii Revoluției), nr. 9. Au fost afectate atât casa de rugăciune, cât și casa parohială în care locuia pastorul Bartha Ștefan.

 A Lenin tér (ma a Forradalom hősei tér) 9. szám alatti Baptista imaházban, részben vagy teljesen megrongálódott javak leltára. Az árvíz mind az imaházat, mind pedig a lelkészlakást/parókiát érintette, ahol Bartha István lelkész élt.

 

 Lista de inventar a bunurilor distruse parțial în cadrul Parohiei Reformate Satu Mare Biserica cu Lanțuri. Sunt prezentate distrugerile suferite de clădiri și construcții din cadrul parohiei, precum și cele suferite de construcțiile speciale. Comisia de inventariere descrie pagubele suferite de casa cantorială din strada Prutului (astăzi Mareșal Averescu), casa paznicului din cimitirul de lângă calea ferată, precum și de cimitirul din această zonă.

 A szatmárnémeti „Láncos” református templom megrongálódott javainak leltára. Ismertetik az épületekben végbement pusztításokat és a parókia renoválásának munkálatait. A leltárbizottság feljegyzi a Prutului (ma Averescu marsall) utcai kántorlakásban keletkezett károkat, a vasút melletti temetőben található temetőőr házában, valamint a temetőben esett károkat is.

 Anexă la situația estimativă a pagubelor provocate de inundațiile din luna mai 1970 în industria județului Satu Mare. Sunt trecute distrugerile suferite de mijloacele circulante, mijloacele fixe, cheltuielile necesare pentru punerea în funcție a utilajelor din fabricile C.E.I.L., Uzina 1 Septembrie, Combinatul Textil, Fabrica de Cărămizi, Combinatul Alimentar, Uzina UNIO, Combinatul 1 Mai, Întreprinderea de Morărit și Panificație, Poligrafia, U.J.C.M.

 Melléklet az 1970. májusi árvíz okozta károk becsült nagyságáról a Szatmár megyei ipari egységekben. Feljegyezték a faipari gyár, a Szeptember 1. üzem, a Textil kombinát, a Téglagyár, az Élelmiszer kombinát, az UNIO üzem, a Május 1 kombinát, a Malom- és Pékipari Vállalat, a Poligrafia és az U.J.C.M. fogyóanyag- és eszköz károsodásait, valamint a berendezések üzembe helyezéséhez szükséges költségeket.

 Situația estimativă a pagubelor provocate de inundațiile din luna mai 1970 în județul Satu Mare. Sunt trecute sumele pagubelor suferite în industrie, construcții, agricultură, transporturi, telecomunicații, învățământ, culte, instituțiile financiare și populația sinistrată.

 Az 1970. májusi árvíz okozta károk becsléseinek összesítése Szatmár megyében. Feljegyezték a nehéziparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban, a szállításban, a távközlésben, az oktatásban, az egyházi épületekben, a pénzügyi intézményekben és a lakosság által elszenvedett károkat.

 Situația întocmită de C.A.P ”Satumareana”, despre stabilirea pagubelor la culturile compromise din cauza inundațiilor din perioada 14-16 mai 1970.

 A „Szatmár” MgTSz által készített felmérés az 1970. május 14-16-i áradások miatt veszélybe került növényültetvényekben történt károk megállapításáról.

 Procesul verbal întocmit în 23 mai 1970, de C.A.P. ”Someșul” Satu Mare, în care sunt trecute culturile agricole de cereale, legume, zarzavaturi, pășunile, fânețele, clădirile, utilajele, uneltele, combustibilul etc. care au fost afectate de inundațiile din luna mai 1970.

 A szatmárnémeti „Szamos” MgTSz által 1970. május 23-án összeállított jegyzőkönyv, a gabonaültetvények, a veteményesek, a kertészetek, a legelők, a kaszálók, az épületek, a felszerelések, a szerszámok, az üzemanyag készletet, stb., károsodása az 1970. májusi árvíz során.

Tabel nominal al proprietarilor particulari ale căror case au fost complet dărâmate sau grav avariate, de pe teritoriul municipiului Satu Mare / Névsor szatmárnémeti lakosairól, akiknek háza teljesen összeomlott vagy súlyosan megsérült.

 Tabel nominal al proprietarilor particulari ale căror case au fost complet dărâmate sau grav avariate, de pe teritoriul municipiului Satu Mare. Documentul conține numele și prenumele proprietarului, unitatea la care lucrează, adresa imobilului și situația în care se află acesta, cine l-a locuit (proprietari sau chiriași), numărul membrilor de familie. Această evidență a fost întocmită în 13 iunie 1970, de către Consiliul Popular al municipiului Satu Mare, Comitetul Executiv.

 Névsor szatmárnémeti lakosairól, akiknek háza teljesen összeomlott vagy súlyosan megsérült. A dokumentum a tulajdonosok vezeték- és személynevét, a munkahelyét, az ingatlan címét és állapotát, az épületben lakók tulajdonjogi helyzetét (tulajdonos vagy bérlő), valamint a családtagok számát tartalmazza. Ezt a nyilvántartást 1970. június 13-án Szatmárnémeti Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága állította össze.

Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal

 

 Decizia nr. 252/1970 din 19 august 1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului Satu Mare cu privire la acordarea insignei ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”, cetățenilor din Municipiul Satu Mare enumerați în anexa documentului.

 A Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának rendelete alapján megjelenik az 1970. augusztus 19-i 252/1970. számú határozat, a „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” kitüntetés odaítéléséről a dokumentum mellékletében felsorolt szatmári polgárok számára.

 

 Decizia nr. 252/1970 din 19 august 1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al municipiului Satu Mare cu privire la acordarea insignei ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”, cetățenilor din Municipiul Satu Mare enumerați în anexa documentului.

 A Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának rendelete alapján megjelenik az 1970. augusztus 19-i 252/1970. számú határozat, az „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” kitüntetés odaítéléséről a dokumentum mellékletében felsorolt szatmári polgárok számára.

 Tabel nominal cu persoanele propuse pentru a primi insigna ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”. Lista a fost întocmită în 18 august 1970, de către Comitetul Municipal Satu Mare al Partidului Comunist Român.

 Az „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” kitüntetésre javasolt személyek névsora. A listát 1970. augusztus 18-án állította össze a Román Kommunista Párt Szatmárnémeti Önkormányzatának Bizottsága.

Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna
Tabel nominal insigna

 Tabel nominal cu deputații Consiliului Popular al municipiului Satu Mare, distinși cu insigna ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”. Lista a fost întocmită în 19 august 1970, de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Satu Mare.

 A Szatmárnémeti Néptanács képviselőinek névsora, akik megkapták a „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” jelvényét. A listát 1970. augusztus 19-én állította össze a Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága.

Tabel nominal deputați
Tabel nominal deputați
Tabel nominal deputați
Tabel nominal deputați

 Tabel nominal cu salariații Consiliului Popular Municipal Satu Mare, distinși cu insigna ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”. Lista a fost întocmită în 19 august 1970, de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Satu Mare.

 A Szatmárnémeti Néptanács alkalmazottainak névsora, akik megkapták a „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” jelvényét. A listát 1970. augusztus 19-én állította össze a Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága.

 Tabel nominal cu salariații Consiliului Popular Municipal Satu Mare, distinși cu insigna ”Merite în lupta împotriva inundațiilor și în reconstrucție”. Lista a fost întocmită în 22 august 1970, de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Satu Mare.

 A Szatmárnémeti Néptanács alkalmazottainak névsora, akik megkapták a „Kitüntetés az árvíz elleni küzdelemben és az újjáépítésben” jelvényét. A listát 1970. augusztus 22-én állította össze a Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága.

 Tabel nominal cuprinzând sinistrații proprietari de case distruse de inundații propuși a primi apartamente în blocul numărul 2, Cartierul Solidarității. Sunt notate date privind blocul în care ar urma să primească locuință. De asemenea, sunt trecute numele și prenumele persoanelor propuse și domiciliul lor. Documentul este întocmit de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Satu Mare, în 18 august 1971.

 Azon árvízkárosult háztulajdonosok névsora és lakcíme, akiket a Szolidaritás lakónegyed 2. számú tömbházában lévő lakásokra javasoltak. A dokumentumot Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága állította össze 1971. augusztus 18-án.

 Tabel privind sumele ce se acordă sinistraților din localitatea Satu Mare, întocmit de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului. Sunt notate numele și prenumele persoanelor care primesc ajutor financiar, precum și sumele de plată reprezentând ajutorul bănesc împreună cu despăgubirile din asigurare pentru construcții de locuințe distruse, pentru reparații de locuințe avariate, pentru refacerea anexelor gospodărești distruse și pentru refacerea bunurilor de uz gospodăresc și personale distruse.

 A Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága által készített táblázat a Szatmárnémeti károsultaknak nyújtott pénzösszegekről. Feljegyezték a pénzügyi támogatásban részesülő személyek vezeték- és személynevét, az elpusztult házak építésére, a megrongálódott házak renoválásához, az összedőlt melléképületek helyreállításához, valamint a megsemmisült háztartási és személyes javak helyreállításához kiutalt pénzügyi támogatás összegét.

 Tabel nominal privind sinistrații proprietari de case distruse de inundații, propuși să primească apartamente în blocul 1 din Cartierul Carpați. Sunt notate date privind blocul în care ar urma să primească locuință. De asemenea, sunt trecute numele și prenumele persoanelor propuse și domiciliul lor. Lista a fost întocmită în 25 martie 1971, de către Comitetul executiv al Consiliului Popular Municipal Satu Mare.

 Azon árvízkárosult háztulajdonosok névsora és lakcíme, akiket a Kárpátok lakónegyed          1. számú tömbházában lévő lakásokra javasoltak. A dokumentumot Szatmárnémeti Önkormányzat Néptanácsának Végrehajtó Bizottsága állította össze 1971. március 25-én.

 Plan parter bloc Nr. 1 Cartier Carpați, scara A, Satu Mare

 A szatmárnémeti Kárpátok lakónegyed 1. számú tömbháza A. lépcsőházának földszinti terve.

Documente transcrise 

Din Arhiva Primăriei Municipiului Satu Mare / Szatmárnémeti Városháza írattára 

 

Consiliul Popular al Municipiului Satu-Mare

Comitetul Executiv

DECIZIA Nr. 215

Comitetul executive al Consiliului popular al Municipiului Satu Mare, având în vedere referatul Circumscripției  financiare a Municipiului Satu-Mare, cu privire la constituirea comisiei de inventariere pe municipiu și a brigăzilor de inventariere în cadrul instutuțiilor finanțate de la bugetul municipal, pentru efectuarea inventarierii bunurilor calamitate și evaluarea pagubelor provocate de inundații.

Decizia 215
Decizia 215
Decizia 215
Decizia 215
Decizia 215
Decizia 215

Document descărcabil: [download-attachment id=”7088″ title=”aici”].

Consiliul Popular al Municipiului Satu Mare

Comitetul Executiv

Decizia Nr. 284/1970

Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Satu Mare,

Având în vedere H.C.M. nr. 973 din 11 iulie 1970 privind organizarea și funcționarea comisiei Centrale pentru sisematizarea localităților rurale și urbane și a Comisiilor locale de sistematizare și a Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Comisiei de sistematizare elaborat de Comitetul de stat pentru Economie și Administrație Locală.

Decizia 284
Decizia 284
Decizia 284
Decizia 284

Document descărcabil: [download-attachment id=”7096″ title=”aici”]

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI SATU MARE

COMITETUL EXECUTIV

Decizia Nr. 250/1970

Comitetul executiv al Consiliului popuar al municipiului Satu Mare,

Având în vedere necesitatea sistematizării cartierelor din zona afectată de calamitățile naturale din luna mai 1970;

Avînd în vedere art. 17 din H.C.M. nr 650 din 30 mai 1970 privind unele măsuri de ajutorare a populației și a cooperativelor agricole de producție care au avut de suferit din cauza calamităților naturale din luna mai 1970;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării construcțiilor și ale Legii nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor;

În temeiul prevederilor art. 36 lit. „j” 1968 din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare;

Decizia nr. 250
Decizia nr. 250

Document descărcabil: [download-attachment id=”7099″ title=”aici”]

Proces verbal

Încheiat azi, 23 mai 1970, la Fabrica de Cărămizi Satu Mare cu ocazia evaluării pagubelor în urma calamităților produse de inundațiila din 14 mai 1970.

S-au întrunit în comisie tov. Pușcaș Ioan, director, Glodean Aurel contabil șef, Tași Ștefan șef serviciu plan, Micu Mihai șef serviciu organizarea muncii, Lupan Aurel șef serviciu aprovizionare, Krutsch Matei șef secție unitatea A, Zselleru Liviu maistru unitatea B, Selmenti Andrei șef secție unitatea C și Bobi Ioan magazioner la magazia centrală.

Proces Verbal
Proces Verbal
Proces Verbal
Proces Verbal
Informare
Informare
Informare
Informare
Informare
Informare

Document descărcabil: [download-attachment id=”7106″ title=”aici”]

Satu Mare, 17 mai 1970. Situația caselor distruse de inundațiile din mai 1970 din municipiul Satu Mare, întocmită de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al municipiului Satu Mare. 

Satu Mare, mai 1970. Situație estimativă suferită de populația din Satu Mare în perioada inundațiilor din mai 1970. Documentul este întocmit de directorul ADAS.

Situația
Situația
Situația
Situația

Document descărcabil: [download-attachment id=”7110″ title=”aici”]

Satu Mare, mai 1970. Situație întocmită de Inspectoratul Școlar al județului Satu Mare, privind pagubele suferite de școlile din județ în urma inundațiilor din mai 1970.

Situația analitică
Situația analitică

Document descărcabil: [download-attachment id=”7113″ title=”aici”]

Satu Mare, mai 1970. Raport întocmit de Consiliul Popular al Municipiului Satu Mare cu privire la asigurarea orașului cu apă, gaze naturale, iluminat electric, canal, telefon și transport în comun.

INFORMARE

Privind asigurarea Municipiului cu apă, gaze naturale, iluminat electric, canal, telefon, transporturi în comun.

Uzina de apă a municipiului este acoperită cu un strat de 50-60 cm apă.

La puțul nr. 1 există posibilitatea de punere în funcțiune în cursul zilei de 18 mai a.c. cu un debit de cca 151/sec. apă refiltrată.

Informare
Informare

Document descărcabil: [download-attachment id=”7116″ title=”aici”]

Satu Mare, 17 mai 1970. Situația caselor distruse de inundațiile din municipiul Satu Mare, în cartierul cuprins între strada George Barițiu și strada Trandafirilor. Documentul este datat în 17 mai 1970.

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind situația caselor distruse din cauza inundațiilor în cartierul cuprins între străzile George Barițiu și Str. Trandafirilor.

Nota informativa
Nota informativa
Nota informativa
Nota informativa

Document descărcabil: [download-attachment id=”7120″ title=”aici”]

Satu Mare, 29 mai 1970. Documentul cuprinde informații despre situația imobilelor dărâmate sau avariate, a pagubelor produse de inundațiile din mai 1970, dar și situația familiilor evacuate, rămase fără adăpost.

Situația
Situația

Document descărcabil: [download-attachment id=”7122″ title=”aici”]

Satu Mare, 28 mai 1970. Situația sinistraților din municipiul Satu Mare, distribuiți pe centrele de adăpost. 

Satu Mare, 29 mai 1970. Situația barăcilor instalate în municipiul Satu Mare pentru a adăposti persoanele sinistrate din cauza inundațiilor din mai 1970. 

Satu Mare, 29 mai 1970. Situația numerică a sinistraților din municipiul Satu Mare întocmită de Consiliul Popular al municipiului Satu Mare. 

Satu Mare, 30 mai 1970. Situația sinistraților cazați în grădinițe și în școli după distrugerile provocate de inundațiile din mai 1970. 

Satu Mare, 3 iunie 1970. Situația sinistraților din municipiul Satu Mare, locurile în care aceștia au fost adăpostiți după distrugerile provocate de inundații. 

Satu Mare, 16 mai 1970. Situația numerică a sinistraților din municipiul Satu Mare, întocmită de Consiliul Popular al municipiului Satu Mare. 

Satu Mare, 26 mai 1970. Situația numerică a sinistraților din municipiul Satu Mare, întocmită de Consiliul Popular al municipiului Satu Mare.

Tabel-nominal cu numărul familiilor sinistrate pe întreprinderi și instituții în municipiul Satu Mare

Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația
Situația

Document descărcabil: [download-attachment id=”7137″ title=”aici”]

Transcriere Situaţie străzi inundate

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI

SATU MARE

COMITETUL EXECUTIV

SITUAŢIA STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

LA DATA DE 17 MAI 1970  

Respectiv…

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI

SATU MARE

COMITETUL EXECUTIV

TABEL – NOMINAL

Cuprinzând străzile inundate din municipiul Satu Mare la data de 14 mai 1970 

Situația străzilor
Situația străzilor
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal
Tabel nominal

Document descărcabil: [download-attachment id=”7149″ title=”aici”]