Concurs pentru ocuparea postului de supraveghetor

MUZEUL JUDETEAN SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel:

• Supraveghetor studii medii -2 posturi ( 1 persoană cu ½ normă pentru Muzeul Svăbesc Petrești +1 persoană cu ½ normă Muzeul Maghiar Sipos Laszlo Bogdand);
• Supraveghetor studii medii -2 posturi (1 post cu ½ normă pentru Casa Țărănească Călinești Oas,+ 1 post cu ½ normă pentru Casa Tărănească Certeze);
• Supraveghetor studii medii -2 posturi (1 post cu ½ normă pentru Muzeul local Orașu Nou+1 post cu ½ normă pentru Muzeul local Turț);
• Supraveghetor studii medii -2 posturi (1 post cu ½ normă pentru Muzeul în aer liber Măriuș+1 post cu ½ normă pentru Casa Țărănească Chilia);
• Supraveghetor studii medii – 1 post ½ normă pentru Casa Țărănească Andrid;
• Supraveghetor studii medii -1 post cu ½ normă pentru Atelier Memorial Paul Erdos.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a)are cetatenia română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacítate deplină de exercițiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familia sau de unitățile sanitare abilitate;
f)îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuție sunt:
• Studii medii ;
• Disponibilitate de a se prezenta la locul de muncă după efectuarea orelor de serviciu ori de cate ori este nevoie;
• Abilități bune de comunicare;
• Disponibilitatea de a participa la cursuri de instruire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de execuție pentru funcția de Supraveghetor studii medii cu ½ normă pentru Atelier Memorial Paul Erdos sunt:
• Studii medii;
• Vechime în câmpul muncii 8 ani;
• Abilități bune de comunicare;
• Cunoștințe operare calculator.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autoritătii sau instituției publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documéntelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l faca incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 27.02.2017 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
o 07.03.2017 ora 10:00 proba scrisa;
o 09.03.2017 ora 10:00 interviu
o Termene afişare rezultate : o zi lucratoare de la data finalizarii probei
o Termene depunere contestaţii : o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la fiecare probă
o Termene afişare rezultate contestaţii : o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiillor
o Afişare rezultate finale :10.03.2017

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Judeţean Satu Mare, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate . Persoana de contact-Păstean Dorina.
Sarcini și obiective pentru funcția de execuție:
• Îndeplinește sarcini de custodie, supraveghere și îndrumarea vizitatorilor la expozițiile organizate în cadrul secției
• Preia pe baza de proces verbal bunurile culturale din inventarul expoziței organizate în cadrul secției, de care răspunde personal;
• Acționează conform Normelor de consevare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural în orice situație respectându-le cu strictețe;
• Participă la evidența și conservarea bunurilor culturale aflate în colecția secției, sub îndrumarea șefului de secție și în colaborare cu angajații secției;
• Verifică permanent starea de conservare a obiectelor, precum și a clădirii în care se află obiectele și semnalează eventualele schimbări conducerii secției și a muzeului;
• Asigură permanent curațenia în unitatea muzeala sau colecția de care este direct responsabil;
• Monitorizează modificările intervenite în starea de conservare a obiectelor, înregistrând periodic valorile variațiilor de microclimat, propunând modalități de remediere;
• Obiectele din propria gestiune vor fi date sau preluate numai pe baza documentelor aprobate de șeful ierarhic și către conducerea muzeului, ele vor cuprinde toate datele necesare identificării obiectului și perioada pe care se împrumută;
• Execută după caz lucrările de întreținere și curățenie la unitățile muzeale (spălat, lipit, văruit, grădinărit)
• Ajută la montări, demontări de expoziții precum și la muncă de conservare a obiectelor din expoziții;
• Determină calitatea mediului ambient din spațiile în care sunt expuse sau depozitate bunuri de patrimoniu;
• Asigură funcționarea corectă a aparatelor folosite pentru controlul condițiilor microclimatice;
• Asigură aplicarea prevederilor normelor conservării în toate împrejurările în care obiectele sunt manipulate, ambulate și transportate;
• Semnalează de urgență (sesizând factorii de conducere), sustragerile sau deteriorarea obiectelor muzeale;
• Cunoaşte şi respectă în mod obligatoriu normele de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural; cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul protejării patrimoniului cultural, în special prevederile Legii 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice şi a Legii 182/2000 privind protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional mobil;
• Cunoaşte şi respectă Normele de PSI şi legislaţia de protecţia muncii;
• Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean Satu Mare, Regulamentului de ordine interioară, îndeplinește orice alte ordine de serviciu date de conducerea muzeului.
• Participa la cursuri de perfecționare;
• Răspunde de toate documentele prelucrate și arhivate
• Respecta modul de lucru impus de către instituție;

Bibliografie :
• Legea 311/2003 a muzeelor si colecţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
• Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Manager,
Pop Felician

Lasă un răspuns