Concurs muzeograf

 MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacante, astfel:

 Muzeograf IA  – studii superioare 1 post în cadrul Secției Relații cu publicul

 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d)are capacítate deplina de exercitiu;

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familia sau de unitatile sanitare abilitate;

f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

                        – Studii superioare de specialitate (istoria literaturii).

– Vechime în domeniu 9 ani.

– Abilități bune de comunicare.

– Cunoașterea unei limbi străine.

-Cunoștințe operare calculator.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurscare va conține următoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

            b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuare aunor specializari, precum si copiile documéntelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitateas tudiilor, in copie;

e)cazierul judicial sau o declaratie pe propia raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult  6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.

Încazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o          02.06.2016 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;

o          10.06.2016 ora  10:00 proba scrisa;

o          13.06.2016 ora 10:00 interviu

o          Termene afişare rezultate : o zi lucratoare de la data finalizarii probei

o          Termene depunere contestaţii : o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la fiecare probă

o          Termene afişare rezultate contestaţii : o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiillor

o          Afişare rezultate finale :14.06.2016 

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Judeţean Satu Mare, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate .Persoana de contact-Pasten Dorina.

Atribuţiile conform fișei postului pentru funcția de Muzeograf IA studii superioare:

 1. Desfăşoară activitatea ştiinţifică în cadrul secţiei, pe baza planului de cercetare științifică aprobată de conducerea instituției;
 2. Participă la realizarea unor obiective din cadrul proiectelor științifice și culturale aprobate de conducerea instituției;
 3. Asigură la cerere asistență de specialitate în sălile de expunere, de studiu și în depozite, participă la obligația de muzeograf de serviciu;
 4. Face cercetări de teren, în biblioteci, arhive etc.;
 5. Întocmeşte lunar cel puțin 20 de fişe de evidenţă ştiinţifică pentru obiectele din colecţii / sau 10 dosare de clasare / sau inventariază 80 de poziții de bunuri muzeale;
 6. Întocmeşte studii de popularizare a activităţii muzeului, cel putin 6 pe an;
 7. Participă la activitatea de dezvoltare a patrimoniului muzeal;
 8. Identifică, selecţionează şi propune spre achiziţie bunuri culturale;
 9. Elaborează tematici pentru organizarea expoziţiilor de bază şi temporare;
 10. Organizează anual 2 expoziţii (dacă organizează expoziții în colectiv, nr. expoziției se consideră procentual); participă la întreținerea și actualizarea celor existente;
 11. Participă la elaborarea cataloagelor de specialitate;
 12. Participă la activitatea de îndrumare a vizitatorilor, face ghidaj de specialitate;
 13. Participă la mediatizarea activităţii muzeului; efectuează activităţi culturale cu vizitatorii, cel puţin una în fiecare trimestru;
 14. Controlează şi răspunde direct de starea de conservare, respectiv condiţiile de păstrare și expunere a obiectelor muzeale din secţia la care este repartizat; verifică caietele parametrilor microclimatici din expoziţii şi depozite;
 15. Colaborează cu gestionarii şi conservatorii şi îi sprijină în mod direct la desfăşurarea activităţii;
 16. Participă la inventarierea bunurilor muzeale şi la elaborarea statisticilor de evidenţă a acestor bunuri; răspunde personal pentru acuratețea și corectitudinea acestora;
 17. Predă obiectele la restaurare însoţite de F.A.E.; propune măsuri de restaurare şi conservare a obiectelor, în colaborare cu restauratorii; participă la comisiile de restaurare
 18. Predă la finele fiecărui an raportul de cercetare
 19. Întocmeşte anual 1 studiu de specialitate pentru volumul muzeului, pe care îl predă în termenul solicitat de conducerea insitituției;
 20. Participă anual la cel puţin 1 sesiune ştiinţifică susținând studiu de specialitate;
 21. În data de 25 a fiecărei luni predă Raportul de activitate;
 22. Până la data de 25 a fiecărei luni predă la Arhivă ştiinţifică a muzeului, toate materialele aferente activității desfășurate în luna respectivă (FAE, fotografii, filme, dosarele acţiunilor culturale, rapoartele de cercetare, documentaţia şantierelor arheologice, etc.)
 23. Participă la redactarea volumelor științifice și de promovare ale muzeului;
 24. Cunoaşte şi respectă în mod obligatoriu normele de conservare a bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural; cunoaşte şi aplică legislaţia în domeniul protejării patrimoniului cultural, în special prevederile Legii 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice şi a Legii 182/2000 privind protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional mobil;
 25. Cunoaşte şi respectă Normele de PSI şi legislaţia de protecţia muncii; ia măsuri pentru respectarea acestor norme
 26. Cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean Satu Mare, Regulamentului de ordine interioară, Atribuţiile muzeografului de serviciu, îndeplinește orice alte ordine de serviciu date de conducerea muzeului.
 27. Răspunde tuturor sarcinilor trasate de conducerea instituţiei, în conformitate cu pregătirea profesională şi specializare;
 28. Participă la cursuri de perfecționare;
 29. Răspunde de toate documentele prelucrate si arhivate
 30. Respectă modul de lucru impus de către instituție;
 31. Menține ordinea şi curățenia la locul de muncă;
 32. Apără interesele instituției și păstrează confidențialitatea informațiilor de serviciu

Notă

1. Orice abatere va fi sancţionată conform legislației în vigoare.

2. Activitățile, expoziţiile, fişele, studiile, etc., realizate în colectiv se calculează procentual în funcţia contribuţiei individuale.

BIBLIOGRAFIE

 

 1. George Vulturescu, Cultură și literatură în ținuturile Sătmarului. Dicționar 1700-2000, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2000.
 2. Nae Antonescu, Din Presa sătmăreană de altădată, Editura Citadela, Satu Mare, 2013.
 3. Nae Antonescu, Jurnal literar (1974-1989), Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2015.
 4. Sipos Lajos (coord.), A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, Magzar Könzvklub, 2002.
 5. Maurice Blanchot, Spaţiu literar, Editura Minerva, Bucureşti, 2007.
 6. Pór Péter, Tornyok és tátnák, Kalligram, 2013.

 

 

 1. Legislație
 • Legea 311/2003 a MuzeelorșiColecțiilorpublice, cumodificărileșicompletărileulterioare
 • Legeanr. 182/2000 privindprotejareaPatrimoniului Cultural Naționalmobil, republicată, cumodificărileșicompletărileulterioare

 

 

Manager,

Pop Felician

Lasă un răspuns