Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, astfel:

 1. Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Ingrijitor– Serviciul Administrativ paza

–       Studii medii

–      experienta in domeniu constituie avantaj

Bibliografie :

– Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare, cu modificarile ulterioare

– Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice , cu modificarile ulterioare

-Ordinul  536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei, cu modificarile ulterioare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 septembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 septembrie 2015, ora 10.00: proba scrisa;
 • 21 septembrie 2015, ora 10.00: interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judetean Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate .

                                                                                                                                                                                                        Manager

                                                                        Felician Pop

Muzeul Judetean Satu Mare

Str. Vasile Lucaciu nr. 21

CF 3897238

Nr.3070/11.09.2015

Proces verbal

Comisia numită prin dispoziţia 44/29.06.2015, s-a întrunit azi 11.09.2015 în vederea selectării dosarelor depuse pentru ocuparea postului de îngrijitor, pe durată nedeterminată, din data de 15.09.2015.

Comisia de concurs a verificat si validat dosarele depuse de candidaţi pentru participarea la concursul de ingrijitor – durată nedeterminată din data de 15.09.2015.

Rezultatele selecţionării dosarelor sunt:

Nr. crt

Funcţia scoasă la concurs

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul

Selecţionarii dosarelor

Observatii

1

Îngrijitor – studii medii

Bodor Ileana

Admis

Rezultatele selectării dosarelor au fost afişate la sediul  si site – ul Muzeului Judeţean Satu Mare,

Membri comisiei:

Pop Felician – preşedinte                                                                   ________________

Vikk Tiberiu  – membru                                                                      ________________

Paul Gabriela – membru                                                                     ________________

Secretar comisie:

Sanţa Ioan Silviu – Inspector de specialitate                                      ________________

 

Proces verbal

Încheiat azi 15.09.2015

 

Astăzi, 15.09.2015, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant din cadrul Muzeului Judeţean Satu Mare, comisia numită prin Dispoziția 44/29.06.2015 a procedat la corectarea lucrărilor de la concursul din data de 15.09.2015, ora 10.00.

 

Rezultatele sunt următoarele:

Nr.crt.

Numele si prenumele

Punctajul obtinut

Admis/respins

1

Bodor Ileana

100

Admis

 

Candidatul declarat admis la susţinerea probei scrise, se va prezenta la interviu în data de 21.09.2015, ora 10:00, la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare.

Rezultatul a fost afișat la sediul Muzeului Județean Satu Mare cu mențiune „admis”/”respins” prin grja secretarului comisiei. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Termen de depunere contestaţii: -16.09.2015 ora 15.00

Membri comisiei:

 

Pop Felician – preşedinte                                                                      ________________

Vikk Tiberiu – membru                                                                         ________________

Paul Gabriela  – membru                                                                         ________________

Secretar comisie

Sanţa Ioan Silviu – inspector specialiate                                                 ________________

 

Proces – Verbal

Încheiat azi 15 Septembrie 2015

privind desfăşurarea probei scrise la concursul organizat în data de 15.09.2015

pentru ocuparea funcţiei de îngrijitor, durată nedeterminată

Membrii comisiei de concurs, numiţi prin  Dispozitia 44/29.06.2015, pentru concursul organizat în vedera ocupării funcţiei de îngrijitor – durată nedeterminată în cadrul   Muzeului Judeţean Satu Mare,  s-au întrunit la ora 8:00 la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare, în vederea stabilirii subiectelor pentru proba scrisă a concursului.

Pentru postul de îngrijitor, comisia a stabilit 2 variante de subiecte, formulate în data de 15.09.2015,  anexat la prezentul proces verbal.

Examenul este clasic de tip întrebare- răspuns.

Fiecare variantă a fost semnată de membrii comisiei de concurs, introdusă în plic, sigilată şi ştampilată.

La ora 10:10, comisia de concurs a intrat în sala stabilită pentru desfăşurarea probei scrise şi a făcut apelul nominal al candidatului, respectiv a verificat identitatea candidatului, pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz.
S-a consemnat de către secretarul comisiei de concurs prezenţa în sală a candidatului Bodor Ileana.

La ora 10:15 comisia de concurs a prezentat candidatului seturile de subiecte şi a invitat candidatul să extragă un plic cu subiectele de concurs

Astfel: Doamna Bodor Ileana a extras varianta nr. 2

Secretarul comisiei de concurs  a înmânat candidatului un nr de 5 (cinci) file ştampilate cu ştampila instituţiei în vederea redactării lucrării scrise.

Comisia de concurs a procedat la sigilarea şi ştampilarea lucrări.

La ora 10.20 comisia de concurs a comunicat candidatului, că timpul de redactare a lucrări scrise este de 2 ore, respectiv de la ora  10.20 pana la ora 12.20

Comisia de concurs a stabilit modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă.   La expirarea timpului alocat  redactării lucrării, candidatul a predat lucrarea scrisă, semnând borderoul special întocmit în acest sens şi care este anexat prezentului Proces-verbal.
Comisia de concurs a procedat la corectarea lucrări scrise conform baremului afişat şi a decis acordarea următoarelor punctaje pentru proba scrisă, anexate la prezentul Proces – verbal ( secretarul comisiei de concurs consemnând desigilarea lucrări scrise după corectarea acesteia).

Conform fişelor de corectare, candidatul Bodor Ileana a fost declarată admisă de către comisia  de concurs, urmand să se prezinte la susţinerea interviului în data de 21.09.2015, ora 10:00 la sediul Muzeului Judetean Satu Mare.

Termenul limită de depunere a contestaţiilor: 16.09.2015  ora 15:00

 

Membri comisiei:

 

Pop Felician  – preşedinte                                                                      _______________

Vikk Tiberiu – membru                                                                         ________________

Paul Gabriela – membru                                                                         ________________

 

 

 

Secretar comisie:

Sanţa Ioan Silviu – inspector specialiate                                                ________________

Lasă un răspuns