Concurs inspector de specialitate achiziții publice


MUZEUL JUDETEAN SATU MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de executie, vacante, astfel:
Inspector de specialitate achizitii publice in cadrul Serviciului Management, dezvoltare resurse umane.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Studii superioare absolvite cu diploma de licenţa in domeniul ştiinţelor economice sau administratie;
– Vechime minimă în domeniu 1 an;
– Bune cunoştinţe de operare pe calculator.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănatate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 28.12.2015 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
o 06.01.2016 ora 10:00 proba scrisa;
o 07.01.2016 ora 10:00 interviu
o Termene afişare rezultate : o zi lucratoare de la data finalizarii probei
o Termene depunere contestaţii : o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, la fiecare probă
o Termene afişare rezultate contestaţii : o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiillor
o Afişare rezultate finale :08.01.2016

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Judeţean Satu Mare, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate . Persoana de contact-Pasten Dorina.

Bibliografie :

-Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. NR. 34/2006
– H.G. nr. 1377/2006 privind completarea H.G. nr. 925/2006
– H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Nomelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
– Ghid de bune practici in domeniul achizitiilor publice afernte proiectelor finantate din fonduri europene
– Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ( publicata in M.O. Partea I, nr. 254/21.03.2006) cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare
-Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare
– Hotărârea nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare
-Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările si completările ulterioare
-Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare
– Legea 311/2003 a muzeelor si colecţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare
– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările si completările ulterioare
– Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările si completările ulterioare.
Manager,
Felician Pop

Lasă un răspuns