Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de contabil șef

MUZEUL  JUDETEAN  SATU  MARE, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, astfel:

  1. Contabil sefServiciul Management, dezvoltare resurse umane

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice

– vechime minima in domeniu 5 ani

– bune cunostinte de operare pe calculator.

Bibliografie :

-Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordin Nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-Oronanta Guvernului Romaniei  nr. 119/1999 privind controlul intern /managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

-Ordinul  nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

-Hotărârea nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile  ulterioare

Legea 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil,  cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04.09.2015 orele 15.00 : termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 10.09.2015 ora 09.00 : proba scrisa;
  • 16.09.2015 ora 09.00 : interviu
  • Termene afisare rezultate : 24 de ore de la desfasurarea probelor
  • Termene depunere contestatii : 1 zi lucratoare de la afisarea rezultatelor, la fiecare proba
  • Termene afisare rezultate contestatii : 1 zi lucratoare de la depunerea contestatiillor
  • Afisare rezultate finale :21.09.2015

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.”

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Muzeului Judetean Satu Mare, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei, str. Vasile Lucaciu nr. 21, telefon 0261/737526 contabilitate .

Manager

Felician Pop

Muzeul Judetean Satu Mare

Str. Vasile Lucaciu nr. 21

CF 3897238

Nr.2994/07.09.2015

Proces verbal

Comisia numită prin dispoziţia 79/19.08.2015, s-a întrunit azi 07.09.2015 în vederea selectării dosarelor depuse pentru ocuparea postului de Contabil şef, pe durată nedeterminată, din data de 10.09.2015.

Comisia de concurs a verificat si validat dosarele depuse de candidaţi pentru participarea la concursul de Contabil şef – durată nedeterminată din data de 10.09.2015.

Rezultatele selecţionării dosarelor sunt:

Nr. crt

Funcţia scoasă la concurs

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul

Selecţionarii dosarelor

Observatii

1

Contabil şef – studii superioare

Petric Monica – Diana

Admis

2

Contabil şef – studii superioare

Trefan Viviana

Admis

3

Contabil şef – studii superioare

Dragoş Marcel

Admis

4

Contabil  şef – studii superioare

Ghiarfaş Alina Maria

Admis

5

Contabil şef – studii superioare

Demian Rodica

Admis

            Rezultatele selectării dosarelor au fost afişate la sediul  si site – ul Muzeului Judeţean Satu Mare,

Membri comisiei:

Pop Felician – preşedinte                                                                   ________________

Hadadi Eva  – membru                                                                      ________________

Crişan Anca – membru                                                  ________________

Secretar comisie:

Sanţa Ioan Silviu – Inspector de specialitate                                   ________________

Proces verbal de concurs

Lasă un răspuns